ads

ptech

วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

P-TECH

พี-เทค เทคโนโลยีปทุมธานี เปิดรับสสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551
ระดับปวช. และปวส. แผนกช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9796720
e-mail
contactptech@gmail.com


การแต่งกายสำหรับนักเรียนนักศึกษาพี-เทค

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ติดต่อเรา

1567897654434

หลักสูตร

โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี (พี-เทค) สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ของจังหวัดปทุมธานี เข้าสู่ปีที่ 24 ของการยอมรับจากชาวจังหวัดปทุมธานี และการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุกิจ

ช่างอุตสาหกรรม
ระดับปวช.
- ช่างยนต์
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ระดับปวส.
- ช่างเทคนิคยานยนต์
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์

บริหารธุกิจ
ระดับปวช.
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การขาย
- การประชาสัมพันธ์
- การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระดับปวส.
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การตลาด
- การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
- การจัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

บุคลากร

ดกหิกดหิกดิดกิดกิด้

ผู้บริหาร


ดร.ชนากานต์ ยืนยง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี


นายไตรรัตน์ ยืนยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี


นางนิธิมา ยืนยง
รองผู้อำนวยการ


นายเกรียงศักดิ์ เจริญวุฒิ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา


นายวันเดิม มีความดี
อาจารย์ใหญ่


นายจตุรงค์ เพชรสงคราม
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา


นางวารุนี หาญดี
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธุรการ


นายกิตตินันท์ สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายบริการการศึกษา


นายประพันธ์ กลิ่นหรั่น
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ

ความเป็นมา

ที่ตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลางอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000


ประวัติโดยสังเขป
โรงเรียนเทคโนโลปทุมธานี เปนสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2527 ได้รับรองระบบ ISO 9001 : 2000 ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 23 ปี บนเนื้อที่กว่า 35 ไร่ พร้อมด้วยอาคารเรียน ห้อง SOUND LAB ห้อง INTERNET ศูนย์สารสนเทศ อาคารฝึกงาน โรงเรียน สนามกีฬา ห้องสมุด และหอประชุมที่ทันสมัย จากวันนั้นจบถึงวันนี้เป็นเวลา 24 ปีเศษ ที่ผ่านมาโรงเรียนพัฒนาและปรับอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพจนกระทั่ง ประสบความ สำเร็จ ดังนี้ :

-รางวัลชนะเลิศโรงเรียนเอกชนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2531
-รางวัลชนะเลิศโรงเรียนอกชนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2534
-รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2536
-ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2541
-รางวัลชนะเสิศโรงเรียนดีเด่น ด้านการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุในกลุ่มนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2541
-รางวัลเหรียญทองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน จากกระทรวงาสาธารณสุข 2544
-ผ่านการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการสำนักมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน)
2545 -ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ปี 2545
-ได้รับรองจากคณะกรรมการสำนักมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 2549

โรงเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาโดยโรงเรียนจัดตั้งทุนเรียนดีให้นักเรียนเป็นประจำทุกปีพร้อมได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียน สำหรับผู้มีความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนโดยสม่ำเสมอ การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์โรงเรียนได้จัดให้มีการอบรมสัมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนการศึกษาดู งานต่างประเทศ โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านจอตใตอารมณ์ สังคม และสติปัญญา สุขภาพอนามัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถเป็นผู้นำที่ดีของ สังคมต่อไป ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนทุกปี และจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของจังหวัดปทุมธานี ด้านการฝึกทักษะวิชาชีพ โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่ง ขันทักษะวิชาชีพจัดขึ้นโดยสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชนกระทรวงศึกษาธิการทุกปี โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี (พี-เทค) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเป็นหลักโดยมุ่งให้เป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม